Krisstöd

KRISSTÖD CISM – CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT
Med seniorkonsult Peter Jonsson som mentor och handledare arbetade jag i flera år för risk- och krishanteringsföretaget Seccredo AB som en del av företagets kristeam med certifikat i CISM från  UMBC, University of Maryland, Baltimore County. Peter Jonsson, som tyvärr nyligen har gått bort, var en av landets absolut främsta experter och ledande specialister inom stress- och krishantering.

CISM – Critical Incident Stress Management – är en mångfacetterad krisinterventionsmetodik som utvecklats av Dr Jeffrey Mitchell och George Everly från ICISF (International Critical Incident Stress Foundation). Modellen används ofta av Röda Korset och andra vid krissituationer för att bemöta dem som drabbas av trauma eller kris. CISM-metodiken används inte bara i samband med aktuella incidenter eller kriser utan även i förebyggande syfte. Stödet kan ges såväl individuellt som till mindre och större grupper. Syftet med CISM är att minska psykisk påfrestning, posttraumatisk stress och andra problematiska symptom och andra problematiska symptom. CISM är inget substitut för professionell psykologisk eller psykiatrisk hjälp utan en akut första hjälpen i svåra situationer.

Min ingång i yrket som krisstöd grundar sig i en rad tyngre personliga erfarenheter i kombination med min personlighet vilket gjort att jag bedömdes som lämplig för vidareutbildning och en del av Seccredos krissteam.